informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพีนธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม daily update

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี

boat สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี 
boat ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3)

boat สรุปผลการประชุม 
boat กรมเจ้าท่าเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ 
boat ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3)

 


 การประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 2

boat ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 2

 


 การสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

boat ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับจังหวัด 

 


การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4

boat

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 

 


การประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 

boat

 สรุปการประชุมสัมนนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

boat

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

 


 การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ จ.พิจิตร
boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนล่าง)

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนบน)

boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3

 


 การทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1

boat

การทัศนศึกษาและดูงาน ครั้งที่ 1 

 

 


 

การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนล่าง)

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนบน)

boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่ 2 

 

 


 

ศูนย์ความร่วมมือประสานงานโครงการ

boat กำหนดการกิจกรรมวันเด็ก 2557 ร่วมกับ อบต.พระงาม 
boat กำหนดการทำบุญศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (สิงห์บุรี และนครสวรรค์) 

 

 


 

การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนล่าง)
boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนบน)
boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่ 1