informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนบน)

     การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 เป็นการรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ เช่น ผังบริเวณและองค์ประกอบโครงการที่เหมาะสม เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม แนวทางการสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและแนวทางการประเมินค่าชดเชยทรัพย์สินในพื้นที่โครงการ เป็นต้น ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบ รวมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนประเด็นห่วงกัวล เพื่อให้นำข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของประชาชน ร่วมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
     ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น สื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป กรมเจ้าท่า และกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 181 คน มีขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม ดังนี้
          (1) ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอพยุหะคีรี
          (2) การให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
               - ช่วงแรกเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ โดยนายวิรัช องค์ประเสริฐ ผู้จัดการโครงการ นายนิวรรณ รังษีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนพดล กรุดนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสังคม
               - ช่วงที่สองเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาต่อความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการ
          (3) การแสดงความคิดเห็นและการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการ และประเด็นข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการโยกย้ายเวนคืน ซึ่งมีวิทยากรหลักที่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการและคำถามถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย โดยนายวิรัช องค์ประเสริฐ ผู้จัดการโครงการ นายนิวรรณ รังษีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (อาวุโส) และผู้ดำเนินรายการเพื่อคัดกรองคำถามโดยนายจักรกริช ธรรมศิริผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
          (4) การสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมา ดำเนินการโดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกแสดงความคิดเห็นและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการประชุม

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขื่อนบน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการชดเชยและเวนคืนทรัพย์สิน
1) ควรจัดสรรพื้นที่อพยพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน
2) หลักเกณฑ์ในการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน ได้รวมค่าเสียโอกาสหรือไม่
3) เสนอให้สรุปเอกสารหลักเกณฑ์การชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบ


ด้านวิศวกรรม

1) ขอทราบแผนการก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการต่อเติมและปลูกสร้างอาคาร
2) หากดำเนินการโครงการ จะเกิดการยกระดับน้ำ จะทำให้น้ำเท้อบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลยางขาว หรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจหากพบว่าบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าว จะมีการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง หรือการขุดลอก หรือการสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกนอกพื้นที่


ด้านสิ่งแวดล้อม

1) ในช่วงก่อสร้างอาจมีผลกระทบจากการทำงานของเครื่องจักร และรถขนส่งวัสดุ ซึ่งจากการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้นำไปกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดปัญหาผลกระทบดังกล่าว
2) ช่วงก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง หรือไม่


ด้านเศรษฐศาสตร์

ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้า

 

groupmeeting2updam