informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนล่าง)

การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 เป็นการรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ เช่น ผังบริเวณและองค์ประกอบโครงการที่เหมาะสม เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม แนวทางการสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและแนวทางการประเมินค่าชดเชยทรัพย์สินในพื้นที่โครงการ เป็นต้น ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบ รวมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนประเด็นห่วงกัวล เพื่อให้นำข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของประชาชน ร่วมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น สื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป กรมเจ้าท่า และกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน มีขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม ดังนี้
          (1) ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดย นายเจษฏา ปาลวัฒน์ ปลัดอำเภอพรหมบุรี
          (2) การให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
               - ช่วงแรกเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ โดยนายวิรัช องค์ประเสริฐ ผู้จัดการโครงการ นายนิวรรณ รังษีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายนพดล กรุดนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสังคม
               - ช่วงที่สองเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาต่อความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการ
          (3) การแสดงความคิดเห็นและการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อความก้าวหน้าผลการศึกษาโครงการ และประเด็นข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการโยกย้ายเวนคืน ซึ่งมีวิทยากรหลักที่ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการและคำถามถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย โดยนายวิรัช องค์ประเสริฐ ผู้จัดการโครงการ นายธเนศ บำรุงชีพ รองผู้จัดการโครงการ นายนิวรรณ รังษีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นายนพดล กรุดนาค นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (อาวุโส) และผู้ดำเนินรายการเพื่อคัดกรองคำถามโดยนายจักรกริช ธรรมศิริผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
          (4) การสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุม ดำเนินการโดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกแสดงความคิดเห็นและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อสิ้นสุดการประชุม

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขื่อนล่าง สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการชดเชยและเวนคืนทรัพย์สิน
     1) ควรจัดทำแผนอพยพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับทราบ
     2) ขอทราบแผนการก่อสร้างโครงการ
     3) ขอทราบหลักเกณฑ์การชดเชยทรัพย์สินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์


ด้านวิศวกรรม
     1) ผลกระทบจากการเดินเรือ อาจเกิดคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ส่งเกิดความเสียหายต่อการพังทลายของตลิ่ง.
     2) ปริมาณน้ำที่ยกระดับจะเพียงพอสำหรับการเดินเรือหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง


ด้านสิ่งแวดล้อม
ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านความเครียด

ด้านเศรษฐศาสตร์
ควรคำนึงถึงปริมาณเรือที่ใช้บริการเมื่อเปิดดำเนินการเขื่อนยกระดับ

 

groupmeeting2downdam