bannerfaq

ประเภทคำถาม

menufaq 08

menufaq 09

menufaq 10

menufaq 07

menufaq 06

ด้านวิศวกรรม

ลักษณะการสร้างเขื่อนใช้งบประมาณมากพอสมควร มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างในลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย

การก่อสร้างเขื่อนในลำน้ำเดิมมีขั้นตอนยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งในการก่อสร้างต้องก่อสร้างทางระบายน้ำมีขนาดที่เพียงพอในการระบายน้ำช่วงหน้าฝน ซึ่งเท่ากับต้องมีการเวรคืนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน สรุปได้ว่า การก่อสร้างเขื่อนยกระดับบนบกมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นตามแผน มีพื้นที่เวนคืนใกล้เคียงกับการสร้างเขื่อนในน้ำ

 

ปัญหาน้ำผุด ซึ่งน้ำจะซึมและดันขึ้นมาจนเกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมได้ (ฝั่งย่านมัทรี)

ที่ปรึกษาจะทำการสำรวจภูมิประเทศร่วมกับการเจาะสำรวจเพื่อหาค่าระดับนำใต้ ดินในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ แล้วนำผลไปออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำซึมผ่าน ซึ่งอาจเป็นการตอกเสาเข็มพืด หรือการเสริมความทึบน้ำของดินริมตลิ่งโดยการขุดลอกดินเดิมออกแล้วถมกลับ พร้อมบดอัดด้วยวัสดุที่เหมาะสม

 

บันไดปลาโจนมีความสูงเท่าใด เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นทางสัญจรปลา และควรออกแบบให้มีความลาดชันต่ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์

ความสูงเท่ากับผลต่างระดับน้ำเก็บกักเหนือประตูและท้ายประตูในช่วงหน้าแล้ง และออกแบบด้วย ความลาดชันที่เหมาะสม

 

ระดับน้ำที่ทดน้ำ ในช่วงน้ำหลาก น้ำอาจสูงกว่าระดับน้ำเดิม จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ดังนั้น ควรออกแบบประตูระบายน้ำให้มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอเพื่อสามารถระบายน้ำได้ทันตามปริมาณน้ำที่เข้ามา

ประตูระบายน้ำออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้ในรอบการเกิดซ้ำ 100 ปี หรือไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำในปี 2554

 

เมื่อมีเขื่อนยกระดับทั้งเขื่อนบนและเขื่อนล่าง จะมีการทดน้ำ ซึ่งปริมาณน้ำที่เก็บกักจะมีผลกระทบน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งหรือไม่

น้ำบริเวณเหนือเขื่อนเป็นน้ำส่วนเกินที่กักไว้ในฤดูน้ำหลาก การระบายน้ำในฤดูแล้งจะเป็นไปตามปกติปฏิบัติ โดยจะระบายน้ำตามธรรมชาติและตามปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนที่อยู่เหนือน้ำ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการเกษตรในฤดูแล้งในทางลบ

 

แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวัดชัยนาท-จังหวัดพิจิตรมีตะกอนดินและตะกอนทรายจำนวนมาก อาจมีผลกระทบต่อการเดินเรือ ซึ่งจำเป็นที่ต้องขุดลอกตะกอนดินและตะกอนทรายที่มีปริมาณถึง 10 ล้านลูกบาศ์กเมตร

ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาพร้อมประมาณการปริมาณขุดลอกที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตลิ่งและโครงสร้างตามแนวตลิ่งที่ทำการขุดลอก

 

จะต้องมีการก่อสร้างคันกั้นน้ำล้นตลิ่งจากการยกระดับน้ำ อาจส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ถ้าฤดูฝน น้ำหลากที่จะลงสู่แม่น้ำจะไหลลงช้าจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ของประชาชน

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่บริเวณเหนือน้ำได้ จะมีการออกแบบคลองระบายน้ำเพื่อผันน้ำลงท้ายน้ำ หรืออาจติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ

 

ควรออกแบบการเดินเรือที่เหมาะสม และศึกษาบทเรียนจากการเกิดุบัติภัยทางเรือจากกรณีอื่น

ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาโดยละเอียดและจะนำผลการศึกษานั้นมากำหนดกฏระเบียบและประกาศเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 

ในการออกแบบควรออกแบบให้แตกต่างจากเดิม  มีกรณีศึกษาจากการสร้างเขื่อนที่เกาหลี ที่สร้างประตูปิดแม่น้ำ ออกแบบเป็นรูปนกเป็ดน้ำ มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบแบบครบวงจร ทั้งการจัด Landscape สร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สร้างพิพิธภัณฑ์ จุดถ่ายรูปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น

ที่ปรึกษารับไว้พิจารณาโดยจะนำไปเปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบ หากจะต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น

 

เสนอรูปแบบประตูแบบใหม่ เช่น แบบบานเลื่อน เพื่อลดระยะเวลาในการผ่านเข้าออกประตูเรือ

บานประตูแบบ Miter Gate จะมีความเหมาะสม เนื่องจากใช้พื้นที่การวางประตูไม่มาก ที่เขื่อนสามผา ในประเทศจีนก็ใช้แบบนี้

 

end faq