bannerfaq

ประเภทคำถาม

menufaq 08

menufaq 09

menufaq 10

menufaq 07

menufaq 06

ด้านบริหารจัดการโครงการ

การบริหารจัดการเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชลประทานหรือไม่ และควรมีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า

จะศึกษาการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนยกระดับ เพื่อดูผลกระทบต่อการใช้น้ำชลประทานด้านท้ายน้ำ รวมถึงจะเพิ่มการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเขื่อนยกระดับร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า

 

โครงการนี้จะขัดกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านของรัฐบาลหรือไม่

ไม่ขัดแย้งกัน เพราะไม่อยู่ในแผนของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน แต่กลับจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน เพราะจะสามารถลดน้ำจัดสรรเพื่อการเดินเรือในปัจจุบันลงได้

 

มีการแบ่งผลประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การตั้งกองทุนจากโรงไฟฟ้า กองทุนจากเรือสินค้าผ่านเข้าออก โดยหักรายได้จากจำนวนสินค้าที่ขนส่ง เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งตลอดลำน้ำรัศมี 500 เมตรจากตลิ่งจะใช้สนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น

รับไปพิจารณา

 

โครงการเขื่อนยกระดับควรศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท (A5 คลองผันน้ำ)

จะมีการศึกษาทางเลือก กรณีมีโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เพื่อดูผลกระทบและความสอดคล้องกันของโครงการ

 

end faq