bannerfaq

ประเภทคำถาม

menufaq 08

menufaq 09

menufaq 10

menufaq 07

menufaq 06

ด้านประชาสัมพันธ์

โครงการนี้เป็นโครงการที่ศึกษามานานแล้ว เป็นการสร้างเขื่อนทดน้ำ ที่มีประโยชน์มหาศาล ควรทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั้งประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อประชาชนอย่างเปิดเผย

กรมเจ้าท่าและกลุ่มที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในการสัมมนาระดับประเทศ จำนวน 2 ครั้ง ระดับจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง จนถึงระดับพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยทุกความคิดเห็นนำมาประกอบการศึกษาโครงการฯ

 

งานประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น ช่องทางอื่น ๆ 

จะรับไปพิจารณา ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เนต (www.navidam.com) และสายด่วนโครงการ (08-4327-4441) รวมทั้งมีศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ 2 แห่ง คือ เขื่อนบน บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเขื่อนล่าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ให้ความสำคัญกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการทั้งสองแห่ง หรือส่งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะได้ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งตามหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนั้นโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ มีทั้งหมด 4 ครั้ง

 

ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมปรึกษาหารือกัน

ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งหมายถึงผู้ซึ่งอาจไดรับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,2548 ประกอบด้วย (1) ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ (ทางบวกและทางลบ) (2) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และท้องถิ่น (3) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นและในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ (4) หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(5) สื่อมวลชนแขนงต่างๆ (6) ประชาชนผู้สนใจ (7) เจ้าของโครงการ (กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม) และกลุ่มที่ปรึกษา

 

end faq