bannerfaq

ประเภทคำถาม

menufaq 08

menufaq 09

menufaq 10

menufaq 07

menufaq 06

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ

การจ่ายค่าชดเชยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการควรจะต้องเหมาะสมยุติธรรมและต้องคุ้มค่ากับการโยกย้ายถิ่นฐาน

ใช้หลักเกณฑ์ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

 

มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการอพยพของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงไว้ที่ไหน และมีเพียงพอต่อการอพยพหรือไม่

ในเบื้องต้นได้พิจารณาพื้นที่ว่างบริเวณหัวงานเพื่อจัดเป็นพื้นที่อพยพ ซึ่งจำนวนแปลงอพยพที่จะจัดให้นั้นจะต้องสอบถามความต้องการกับผู้ได้รับผลกระทบ

 

การเดินเรือเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาคลื่นเรือซัดตลิ่งหรือไม่

ในบริเวณที่คาดว่าจะมีการจราจรทางน้ำอย่างคับคั่งและเป็นช่วงแคบของลำน้ำ จะมีการออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจาดคลื่นเรือ ซึ่งจะสามารถป้องกันความเสียหายต่อตลิ่งและทรัพย์สินริมน้ำได้

 

พื้นที่ศึกษาผลกระทบควรศึกษาตลอดลำน้ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ โดยในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนยกระดับทั้งสองแห่ง จะศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนพื้นที่องค์ประกอบอื่น ศึกษาครอบคลุมรัศมี 1 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดลำน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการยกระดับน้ำและการเดินเรือในระยะดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อิทธิพล

 

ปัญหาน้ำผุด พบในตำบลน้ำทรง ย่านมัทรี มีมาตรการอย่างไรในการป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่เกษตร

ที่ปรึกษาจะทำการสำรวจภูมิประเทศร่วมกับการเจาะสำรวจเพื่อหาค่าระดับนำใต้ดินในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ แล้วนำผลไปออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำซึมผ่าน ซึ่งอาจเป็นการตอกเสาเข็มพืด หรือการเสริมความทึบน้ำของดินริมตลิ่งโดยการขุดลอกดินเดิมออกแล้วถมกลับพร้อมบดอัดด้วยวัสดุที่เหมาะสม

 

ประชาชนมีความกังวล ว่าจะก่อสร้างจริงหรือไม่ เมื่อใด จะส่งผลกระทบแค่ไหน และจะชดเชยอย่างไร ทั้งหมดนี้มีผลต่อการวางแผนในการตัดสินใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน รวมถึงการซื้อขายบ้าน

ในการศึกษาจะใช้เวลา 2 ปี ขั้นตอนในการพิจารณารายงาน EIA เพื่อให้ได้รายงานที่สมบูรณ์และมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมถึงราคาชดเชยทรัพย์สินที่เหมาะสม และผู้ได้รับค่าชดเชยมีความพึงพอใจ

 

ควรศึกษาการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ เช่น ความเค็มที่เพิ่มขึ้น การรุกล้ำของน้ำเค็ม

โครงการจะศึกษาถึงการรุกล้ำของน้ำเค็มและการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ

 

บันไดปลาโจน ปลาบางชนิดอาจไม่สามารถกระโจน เสนอให้มาตรการลดผลกระทบจากนิเวศที่เปลี่ยนแปลงโดยการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเพิ่มปริมาณปลา และควรปล่อยต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันพระ

โครงการจะทำการศึกษาถึงความจำเป็นของการมีบันไดปลา ทั้งทางด้านนิเวศวิทยาและด้านกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปบันไดปลาโจน (ทางผ่านปลา) จะทำให้ปลาบางชนิดสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยส่วนมากจะเป็นปลาเกล็ดแข็ง ส่วนปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผ่านทางผ่านปลานี้ได้ แต่อาจจะสามารถผ่านได้ในช่องประตูเดินเรือ โดยปลาที่สำรวจพบในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพันธุ์ปลาที่สามารถพบหาได้ในแหล่งน้ำทั่วไป หรือบางชนิดที่เป็นพันธุ์ปลาเฉพาะถิ่นก็อาจมีการพบได้ในแหล่งน้ำอื่นเช่นกัน นอกจากนี้ในการศึกษาจะกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบต่อการประมง โดยการเพิ่มผลผลิตของปลา จากการส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การขนส่งทางน้ำอาจเกิดอุบัติภัย เช่น เรือล่ม ซึ่งเกิดความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ และส่งผลต่อการนำน้ำไปใช้ ควรมีการจำกัดสินค้าที่ไม่กระทบต่อคุณภาพน้ำหากเกิดอุบัติภัย เช่น หินทราย เพื่อเป็นการดูแลแม่น้ำ

ในการศึกษาจะมีการศึกษาถึงรูปแบบการเดินเรือและการขนส่ง ตลอดจนโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากเรือล่ม รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว

 

ผลกระทบจากการเดินเรือ เช่น เสียงจากการเดินเรือ

การศึกษาครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีผลกระทบก็จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบในรูปแบบต่างๆ  และมาตรการติดตามตรวจอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

การเดินเรืออาจจะส่งผลกระทบด้านเสียง ฝุ่นละออง

การศึกษาครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีผลกระทบก็จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบในรูปแบบต่างๆ  และมาตรการติดตามตรวจอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

บริเวณเหนือเขื่อน อาจประสบปัญหาน้ำเสียเนื่องจากน้ำนิ่ง และการลักลอบปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำ

ที่ทำนบดินฯจะมีท่อระบายน้ำทั้งสองข้าง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา)

 

ในพื้นที่ประสบปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ ที่เกิดจากการรับประทานปลาสุกๆดิบๆ ควรให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว

การศึกษาครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีผลการศึกษาชัดเจน ก็จะกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์และระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกันด้วย

 

ช่วงก่อสร้างโครงการ อาจเกิดอุบัติโรคหม่ จากแรงงานต่างด้าว และจากการสัญจรเรือ อาจมาจากคนต่างถิ่นเข้ามาพักแรมในพื้นที่

โครงการมีการศึกษาและประเมินผลกระทบดังกล่าวรวมอยู่ในประเด็นด้านสาธารณสุข

 

การเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนอาจไม่มีทักษะ ส่งผลต่อการประกอบอาชีพได้

จะพิจารณากำหนดมาตรการในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ

 

การสร้างเขื่อนอาจทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลง ทำให้น้ำเค็ม น้ำทะลักเข้ามาได้ มีผลต่อผู้เลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรรม

จะมีการจำลองสถานการณ์การใช้น้ำเพื่อดูผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้ผลักดันน้ำเค็ม และเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยลดการใช้น้ำในกิจกรรมอื่นที่สำคัญรองลงมา

 

เมื่อมีการสัญจรทางน้ำเพิ่มมากขึ้น จะมีมาตรการหรือกฏหมายควบคุมการถ่ายของเสียลงในแม่น้ำ เช่น น้ำมันเครื่อง สีกันสนิม น้ำมันเครื่อง หรือไม่

จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการบังคับใช้กฏหมาย

 

end faq