bannerfaq

ประเภทคำถาม

menufaq 08

menufaq 09

menufaq 10

menufaq 07

menufaq 06

ด้านเศรษฐศาสตร์

โครงการจะมีความคุ้มทุนหรือไม่ ?

ความคุ้มค่าของโครงการสามารถดูได้จากหลายส่วน เช่น  ต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกลง  เป็นการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ เกิดการจ้างงาน การขนส่งเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (เรือ 1 ลำสามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 2,000 ตัน แต่รถบรรทุก 1 คันสามารถบรรทุกสินค้าได้เพียง 20 ตัน) ลดการใช้พลังงานน้ำและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่นเดียวกับการสร้างถนน  สนามบิน เป็นต้น

 

ขอให้ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาของการขนส่งทางน้ำกับการขนส่งทางบก พร้อมต้นทุนการขนส่ง

อยู่ในแผนงานศึกษาอยู่แล้ว

 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการรถไฟรางคู่จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำหรือไม่

อยู่ในแผนงานศึกษาอยู่แล้ว

 

ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ไม่ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมสร้างขึ้นมาตลอดแนวแม่น้ำ

จะไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม

 

เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เสนอให้มีการศึกษาท่าเรือในแม่น้ำปิง ซึ่งจะได้การขนส่งทางฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับสินค้าจากจังหวัดตากและประเทศพม่า

รับไว้พิจารณาเพิ่มเติม

 

เรือที่กินน้ำลึก 3 เมตร อาจต้องมีการปรับปรุงขนาดเรือ

ขนาดและมิติของเรือขึ้นอยู่กับผลการศึกษาโดยละเอียด

 

end faq