media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

 

.: เอกสารประชาสัมพันธ์ :.

coverseminar2เอกสารประกอบการสัมมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 daily update

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 

เอกสารประกอบการสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 

เอกสารประกอบการสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการก่อนเริ่มงาน

 


.: บอร์ดนิทรรศการ :.

 board4 บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 4 

- บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 3 
บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 2
บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 1

 


.: แผ่นพับโครงการ :.

brochure-5  แผ่นพับโครงการฯ ชุดที่ 5
 แผ่นพับโครงการฯ ชุดที่ 4
แผ่นพับโครงการฯ ชุดที่ 3
แผ่นพับโครงการฯ ชุดที่ 2
แผ่นพับโครงการฯ ชุดที่ 1

.: จดหมายข่าว :.

conclusionประกาศสรุปผลโครงการฯ

newsletter-01

 


จดหมายข่าว ชุดที่ 1