media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

RSS
ภาพกิจกรรมปี 2564 - การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ปี 2564 จำนวน 9 เวที ในระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2564
ภาพกิจกรรมปี 2564 » การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ปี 2564 จำนวน 9 เวที ในระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2564 (9)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) วันที่ 27 กันยายน 2559
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) วันที่ 27 กันยายน 2559  (29)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) วันที่ 26 กันยายน 2559
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) วันที่ 26 กันยายน 2559 (28)
ภาพกิจกรรมปี 2558 - วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ : วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรมปี 2558 » วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ : วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (9)
ภาพกิจกรรมปี 2558 - วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดสิงห์บุรี : วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเตย ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมปี 2558 » วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดสิงห์บุรี : วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเตย ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 8 :  วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม SML ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 8 : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม SML ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 7 : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมศาลามหาดไทย 100 ปี ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 7 : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมศาลามหาดไทย 100 ปี ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 6 : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 6 : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (11)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 4 : วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 4 : วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 3 : วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 3 : วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 2 : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 2 : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 1 : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เวทีที่ 1 : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - การประชุมสัมนนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » การประชุมสัมนนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี (12)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.ยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.ยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (11)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการจัดทัศนศึกษาและดูงานเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการจัดทัศนศึกษาและดูงานเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท (12)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.ยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.ยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  (10)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาวัดสิงห์ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  (12)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2557 - ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร่วมกับอบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2557 » ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร่วมกับอบต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดสิงห์บุรี (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดนครสวรรค์ (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี (12)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี (12)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงโครงการก่อนเริ่มงาน (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงโครงการก่อนเริ่มงาน (เขื่อนบน) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดนครสวรรค์  (8)
ภาพกิจกรรม ปี 2556 - ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงโครงการก่อนเริ่มงาน (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม ปี 2556 » ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงโครงการก่อนเริ่มงาน (เขื่อนล่าง) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดสิงห์บุรี  (8)