media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

เทปสัมภาษณ์นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สถานีวิทยุ อสมท. FM 1107.5 ในรายการวันนี้ที่เจ้าท่า วันที่ 20 มีนาคม 2557