about

เกี่ยวกับโครงการ

about 01

about 02

about 03

about 04

about 05

about 06

about 07

ขอบเขตของการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ประกอบด้วย

  1. การศึกษาด้านเศรษฐกิจ
  2. งานทางด้านวิศวกรรม
  3. การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  4. การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
  5. การศึกษาด้านการจัดการและบริหารโครงการ
  6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเลและระหว่างประเทศ
  7. การสนับสนุนทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรของกรมเจ้าท่า
  8. งานจัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ (TOR) ในการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
  9. การจัดทำเอกสารประกวดราคา