about

เกี่ยวกับโครงการ

menuabout 01

menuabout 02

menuabout 03

menuabout 04

menuabout 05

menuabout 06

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ


benefits

  เชื่อมโยงเส้นทางการค้าสู่สากล

     เขื่อนยกระดับจะช่วยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ขึ้นกับเวลา ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, น้ำตาล, กากน้ำตาล, ยิปซัม, ทราย, หิน, ดิน และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมากในภาคเหนือและภาคกลาง สามารถขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่จังหวัดพิจิตรจนถึงปากน้ำ จ.สมุทรปราการ และสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ และพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น

 

  ลดต้นทุนค่าขนส่ง

     โดยเปรียบเทียบแล้ว ปริมาณการขนส่งสินค้าจำนวน 4,000 – 6,000 ตัน ต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่งมากถึง 300 – 400 คัน แต่หากเลือกใช้การขนส่งทางเรือจะสามารถขนส่งสินค้าทั้งหมดได้โดยใช้เรือเพียง 2-3 ลำ ภายใน 1 เที่ยวเท่านั้น นับเป็นแผนการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งภาคการขนส่งเป็นภาคส่วนที่ใช้น้ำมันเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 35% จากปริมาณการใช้น้ำมันรวมจากภาคส่วนอื่นๆ

 

  เส้นทางขนส่งสีเขียว

     จากผลการศึกษาจำนวนมากที่บ่งชี้ว่าก๊าซเรือนกระจก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สำหรับภาคการขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือการขนส่งทางถนน (96.84%) รองลงมาคือการขนส่งทางอากาศ (2.06%) การขนส่งทางรถไฟ (0.68%) และการขนส่งทางน้ำซึ่งปล่อยก๊าซในอัตราต่ำที่สุด คือ (0.42%) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมาใช้รูปแบบการขนส่งทางน้ำมากขึ้น จะข่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลกได้ จึงนับเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

 

  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน พร้อมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
     
     การพัฒนาโครงการเขื่อนยกระดับ จะช่วยรักษาระดับน้ำให้มีเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากเพื่อการเดินเรือแล้ว สามารถเป็นน้ำอุปโภคบริโภคและผลิตไฟฟ้าได้ และบริเวณที่ตั้งเขื่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งจำหน่ายของที่ระลึกและสินค้า OTOP ของชุมชน ร้านอาหาร นอกจากนั้นบริเวณหน้าเขื่อนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและการทำประมงน้ำจืดขนาดใหญ่

 

benefits2