about

เกี่ยวกับโครงการ

about 01

about 02

about 03

about 04

about 05

about 06

about 07

องค์ประกอบของโครงการ

1)   งานก่อสร้างเขื่อนยกระดับพร้อมประตูเรือสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาการก่อสร้างเขื่อนในบริเวณที่ลำน้ำมีความโค้งพอที่จะขุดคลองลัด (Cut off) เพื่อให้สามารถก่อสร้างโครงสร้างของเขื่อนบนแผ่นดินได้

2) งานก่อสร้างประตูเรือสัญจรแห่งใหม่ที่เขื่อนเจ้าพระยา เนื่องจากประตูเรือสัญจรเดิมของเขื่อนเจ้าพระยามีขนาดและความลึกไม่เหมาะสมกับขนาดเรือในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องก่อสร้างประตูเรือสัญจรใหม่ โดยกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณฝั่งซ้ายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ห่างจากประตูเรือฯ เดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 800 เมตร

3)   งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ

4)   ขุดลอกแม่น้ำเพื่อเพิ่มความลึกและเพื่อเพิ่มความกว้างของร่องน้ำในบริเวณที่มีความลึกและมีความกว้างของร่องน้ำไม่เหมาะสมต่อการเดินเรือ

5)   รื้อถอนรอบังคับกระแสน้ำ เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ

6)   ติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือและระบบควบคุมการสัญจรทางน้ำ

7)   ปรับปรุงท่าเรือนครสวรรค์ให้สามารถรองรับเรือในอนาคตได้

8)   ปรับปรุงความสูงช่องลอดของสะพานพรหมบุรีให้เรือสามารถลอดผ่านได้อย่างปลอดภัย

projectองค์ประกอบของโครงการ