about

เกี่ยวกับโครงการ

menuabout 01

menuabout 02

menuabout 03

menuabout 04

menuabout 05

menuabout 06

ระยะเวลาศึกษาโครงการ

 

 

ระยะการศึกษาของโครงการ  :  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ระยะเวลารวม                         :  24 เดือน

 

 

 


.