จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

744369
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
54
293
1260
738497
12902
13861
744369

ไอพีของท่าน: 18.232.177.219
เวลา: 2022-06-30 08:20:55
medianews
boat
boat
boat
boat
boat
boat

 


progressnews
boat พื้นที่ตั้งโครงการ
boat งค์ประกอบโครงการ
boat ผลประโยชน์โครงการ
boat แผนพัฒนาโครงการ

แผนพัฒนาโครงการ

แผนการดำเนินโครงการเขื่อนยกระดับฯ ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้

1)   ระยะการศึกษาออกแบบโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาและพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนยกระดับฯ การเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบประมาณการออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้างก่อสร้าง และการออกแบบรายละเอียด ใช้เวลาประมาณ 3 ปี

2)   ระยะเตรียมการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในระยะนี้กรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงสะพานพรหมบุรี และกรมธนารักษ์
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงท่าเรือนครสวรรค์ จะศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว และนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3)   ระยะการพัฒนาโครงการ

      -   ระยะที่ 1 (ปีที่ 1-ปีที่ 5)

เป้าหมาย : ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งโดยรถบรรทุก
มาเป็นการขนส่งทางน้ำ ดังนั้น จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดินเรือใช้เรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการ โดยไม่ต้องต่อเรือใหม่เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ 5 ล้านตันต่อปี

รายละเอียดการพัฒนา : ก่อสร้างเขื่อนยกระดับและอาคารประกอบ ขุดลอกแม่น้ำ
เพื่อเพิ่มความลึกและความกว้างของร่องน้ำในบริเวณที่มีความลึกและมีความกว้างของร่องน้ำไม่เหมาะสม
ต่อการเดินเรือ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ ติดตั้งเครื่องหมาย
ช่วยการเดินเรือและระบบควบคุมการสัญจรทางน้ำ ปรับปรุงท่าเรือนครสวรรค์ ปรับปรุงความสูงช่องลอด
ของสะพานพรหมบุรีและก่อสร้างประตูเรือสัญจรแห่งใหม่ที่เขื่อนเจ้าพระยา เนื่องจากประตูเรือสัญจรเดิม
มีขนาดเล็กและไม่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาร่องน้ำในระยะแรกนี้เพื่อรองรับเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกินน้ำลึกไม่เกิน 4 เมตร ความกว้างลำเรือไม่เกิน 14 เมตร

เงินลงทุน : ประมาณ 15,308 ล้านบาท

-   ระยะที่ 2 (ปีที่ 6-ปีที่ 15)

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เนื่องจากมีปริมาณสินค้าเติบโตขึ้นโดยพัฒนาร่องน้ำให้รองรับเรือที่กินน้ำลึกไม่เกิน 4 เมตร ขนาดความกว้างลำเรือไม่เกิน 16 เมตร เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ 20.65 ล้านตันต่อปี

รายละเอียดการพัฒนา : ขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างร่องน้ำและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มเติม

เงินลงทุน : ประมาณ 5,759 ล้านบาท

-   ระยะที่ 3 (ปีที่ 16-ปีที่ 30)

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าโดยพัฒนาร่องน้ำให้รองรับเรือบรรทุกสินค้าที่กินน้ำลึกไม่เกิน 5 เมตร ขนาดความกว้างลำเรือไม่เกิน 16 เมตร เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ 23.88 ล้านตันต่อปี

รายละเอียดการพัฒนา : ขุดลอกเพื่อเพิ่มความลึกร่องน้ำ

เงินลงทุน : ประมาณ 3,389 ล้านบาท

รวมเป็นเงินลงทุนก่อสร้างโครงการทั้งสิ้นประมาณ 24,457 ล้านบาท