จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

765963
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
292
528
1246
759113
6746
14601
765963

ไอพีของท่าน: 44.197.230.180
เวลา: 2022-08-17 13:48:53
medianews
boat
boat
boat
boat
boat
boat

 


progressnews
boat พื้นที่ตั้งโครงการ
boat งค์ประกอบโครงการ
boat ผลประโยชน์โครงการ
boat แผนพัฒนาโครงการ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

boat

ศึกษาทบทวนโครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ และโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ เพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ และศึกษาปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งที่ก่อสร้างแล้วและจะก่อสร้างการ สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ค่อนข้างแออัดคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และการเกิดภัยแล้งและอุทกภัย เป็นต้น

 

boat

ศึกษาทบทวนศักยภาพในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ครอบคลุมพื้นที่เขตอิทธิพลของโครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพิ่ม เติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและครอบคลุมโดยข้อมูลสถิติย้อนหลังจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 15 ปี เช่น ปริมาณและประเภทสินค้า/เรือ และขนาดเรือ ต้นทาง-ปลายทางสำหรับการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศเปรียบเทียบทุกสาขา สถิติการระบายน้ำ/กักเก็บน้ำที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนชัยนาท รวมทั้งการบำรุงรักษาร่องน้ำ เป็นต้น

 

boat

ศึกษานโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม/กรมเจ้าท่า/กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นโยบายการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาพรวม โครงการฟื้นฟูสภาพลำน้ำ/แหล่งน้ำที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเยียวยาและวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งศึกษาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทั้งการจัดสรรน้ำและการระบายน้ำ เป็นต้น

 

boat

ศึกษาการพัฒนาแม่น้ำเพื่อการเดินเรือขนส่งสินค้าของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย การก่อสร้างเขื่อนยกระดับเพื่อการเดินเรือขนส่งสินค้า มานำเสนอเป็น Case Study อย่างน้อย 3 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในสหภาพยุโรป (ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น) และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ได้แก่ สัดส่วนการขนส่งสินค้าในแต่ละ Mode พลังงานที่ใช้ในภาคการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งสินค้า ปริมาณและประเภทสินค้า/เรือ การบำรุงรักษาร่องน้ำ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (Operate) ปริมาณการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ การบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นและการแก้ไข เป็นต้น

 

boat

เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยให้สอดคล้องตามแนวทางที่ สผ. กำหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2552 และฉบับ พ.ศ.2553 สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) และตามที่หน่วยงานอื่นให้ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมและการแจ้งเวียน แล้วนำเสนอ สผ. และ กก.วล. ให้ความเห็นชอบก่อนนำส่งร่างรายงานการสำรวจออกแบบฉบับสุดท้าย

 

boat

ทบทวนผลการออกแบบเบื้องต้น สำรวจข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์-อุทกวิทยา ด้านวิศวกรรมและอื่นๆ เพื่อออกแบบรายละเอียดตามโครงการ พร้อมองค์ประกอบอย่างครบถ้วนตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น เขื่อนยกระดับฯ ทั้ง 2 แห่ง การปรับปรุงท่าเรือ/ร่องน้ำ/ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาคาร/สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในลักษณะการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One stop service) ทั้งนี้ การออกแบบในรายละเอียดฉบับสุดท้าย รายละเอียดประกอบแบบ รายงานการออกแบบรายละเอียด ประมาณการราคา ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกวดราคาจะต้องเป็นไปตามที่ สผ. และ กก.วล. เห็นชอบแล้ว นอกจากนี้ต้องจัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติสำหรับจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

 

boat

ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและความเป็นไปได้ในการจัดหาที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการตามระเบียบฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้องเสนอการประเมินราคาที่ดินประกอบการจัดซื้อโดยบริษัทที่ชำนาญ การและวิศวกรที่ปรึกษาฯ ต้องเสนอแนะกรมฯ ให้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาต/ขอใช้/จัดซื้อ/เวนคืน ที่ดินและติดตามจนแล้วเสร็จ

 

boat

ศึกษาและเสนอแนะการบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้ว ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารเขื่อนยกระดับฯ และอำนาจหน้าที่ แผนการดำเนินงาน กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานพร้อมทั้ง Flow Chart เช่น การกักเก็บน้ำ/ระบายน้ำ การเปิด/ปิดประตูน้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ การบำรุงรักษา การท่องเที่ยว การเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านประตูน้ำ และการจัดทำข้อมูลสถิติ MIS โดยเสนอรูปแบบ/ตารางสถิติเพื่อใช้ในการบริหารการตัดสินใจในแต่ละระดับ เช่น ปริมาณและประเภทสินค้า/เรือรายได้-รายจ่าย การกักเก็บน้ำ/ปริมาณระบายน้ำในแต่ละวัน เป็นต้น เสนอแนะหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การเสนอกฎ/ระเบียบในการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามประเมินผล

 

boat

เพื่อสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชากร องค์กรอิสระ เป็นต้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ที่กล่าวแล้ว เน้นให้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

 

boat

วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม (EHIA) เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ-สังคม (EIRR) และด้านการเงิน (FIRR) โดยประเมินต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางตรง (Tangible) และทางอ้อม (Intangible) ประกอบการตัดสินใจ

 

boat

จะต้องให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมชี้แจงตามที่กรมฯ แจ้ง การจัด Model Course เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อการเดิน เรือ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง (Transport Logistics) โดยฝึกอบรมในลักษณะ Training for Trainers เพื่อให้บุคลากรกรมฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดเป็นความรู้ได้ โดยจัดทำเอกสารประกอบเป็นรายงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

boat ทบทวน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเล และระหว่างประเทศที่มีอยู่ในทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติงานและการวิจัยเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนา ตัวชี้วัดหน่วยงาน และการลดปัญหาอุปสรรคการประกอบการขนส่งทางน้ำ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคการผลิตและภาคการขนส่งของประเทศไทย